pajoohaan.ir

  اندیشه سیاسی آیت الله خویی

8680 تومان

30000 تومان

buy_printed
آیةاللَّه ابوالقاسم خوئی (1317 - 1413ه'.ق) یکی از برجسته‌ترین فقهای تاریخ معاصر بود که با نگاه عمیق و ژرف خویش به متون دینی عرصه‌های جدیدی در اندیشه سیاسی دینی گشود. تفسیر او از «حسبه» و رویکرد نو به مفاهیم فقهی - سیاسی مانند «مصلحت»، «ضرورت» و «عرف»، راهکار تازه‌ای برای عملیاتی کردن فقه در عرصه سیاست و اجتماع ارائه داد.

اثر حاضر اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ را در پنج فصل بررسی می‌کند: زندگی و زمانه، مبانی معرفتی، اصول و قواعد فقه سیاسی، زندگی سیاسی در عصر غیبت و حکومت فقیه.

continue_text

for_you

related_books

more