pajoohaan.ir

  رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین
مسئله کنترل جمعیت، در هر دو حوزه جمعیت‌شناسی و پزشکی، پرسش‌های زیادی را فراروی پژوهش‌گران در عرصه فقه‌پژوهی قرار داده است. از آن‌جا که این‌گونه پرسش‌ها در حوزه فقه‌پژوهی، در زمره مسائل نوپیدای فقه (مسائل مستحدثه) قرار می‌گیرند، موضوع‌شناسی دقیق آنها با بهره‌گیری از دانش جمعیت‌شناسی و پزشکی امری ضروری است، زیرا این‌گونه مسائل یا در فقه سابقه نداشته، یا بدین صورت که اکنون هست مطرح نبوده‌اند.

با توجه به این مطلب، می‌توان مهم‌ترین پرسش‌هایی را که پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به آنهاست در دو بخش کلی خلاصه کرد:

1 . پرسش‌های مربوط به، حل مسئله رشد جمعیت و کنترل آن؛

2 . پرسش مربوط به شیوه‌های پیش‌گیری از بارداری

continue_text

for_you

related_books

more