pajoohaan.ir

نظریه ی کفاره از آموزه های اساسی مسیحیت و زیربنای ایمان مسیحی است. کفاره شدن مسیح، همان مرگ فدیه وار او بر صلیب است. مسیحیان بر پایه ی آموزه ی «گناه نخستین»، گناهکار زاده می شوند و هیچ گریزی برای رهایی از آن ندارند. بر اساس تعالیم مسیحی، خداوند بر اساس رحمت و فیض بیکران خویش، فرزند خود، یعنی مسیح را بر روی زمین فرو فرستاد تا در میان مردم زندگی کند، تجسّد یابد، قالب انسانی بگیرد و به صلیب رود تا کفاره ای برای گناه آدم و رابطه ای برای آشتی انسان و خدا باشد.

continue_text

for_you

related_books

more