pajoohaan.ir

  از گنجینه های نسَخ خطّی: معرّفی دست نوشت هایی ارزشمند از کتابخانه های بزرگ جهان در حوزۀ علوم اسلامی
کتاب ارزشمند «از گنجینه‌های نسخ خطّی» تألیف دانشمند ارجمند آقای دکتر حسن انصاری که اینک دفتر نخست آن فراروی خوانندگان محترم قرار دارد، اوّلین اثر از این مجموعه است. آگاهی‌های نفیس و سودمندی که در این کتاب دربارۀ دانشوران مسلمان و تألیفات گرانبهای ایشان ارائه گردیده است، حاصل سال‌ها مطالعه و تحقیق نویسنده در باب نسخ خطّی اسلامی موجود در برخی از مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان است.

continue_text

for_you

related_books

more