pajoohaan.ir

کتاب «تفکر نظری در جامعه شناسی » بدلیل برخورداری از برخی ویژگی های برجسته همچون اشتمال بر اطلاعات و پیش زمینه های لازم برای فهم نظریات، اسناد و اتقان کافی، شیوایی و روانی، زبده گویی و اختصار، انسجام و چینش موزون، ارائه شواهد و مثال های گویا; هنوز هم برغم انتشار آثار تألیفی و ترجمه ای متعدد، از بهترین آثار نظری موجود شمرده می شود.

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

1. نظریه جامعه شناختی

2. مسائل اصلی نظری

3. انواع نظریه در جامعه شناسی و مسئله اثبات صحت نظریه ها

4. نظریه مبادله

5. فونکسیونالیزم

6. تعامل گرایی نمادی

7. اتنومتدولوژی (روش شناسی مردمی)

continue_text

for_you

related_books

more